กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมฤทัย เกตุแฟง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจรินทร์รัตน์ วงศ์บุรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1