กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุนันท์ คำพุฒ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุปราณี ตราศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2