ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ติชากร พรานป่า
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ