กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสมหมาย ศิลาแรง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิทยา อุดนัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1