ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสุนันท์ คำพุฒ
ครูผู้ช่วย