ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวสุปราณี ตราศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมรรัตน์ เสาธง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจรินทร์รัตน์ วงค์บุรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรรณปพร ขันตี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1