ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวสมหมาย ศิลาแรง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวหทัยทิพย์ แซ่ลู่
ครูผู้ช่วย