ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวสุปราณี ตราศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยทิพย์ แซ่ลู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณา หาญวรรณา
ครูผู้ช่วย