ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกิติพงษ์ คำหริ่ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายธีรกร พรานป่า
ครูผู้ช่วย

นายปฏิพัทธิ์ แสงศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมหมาย ศิลาแรง
ครูผู้ช่วย