ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายภานุพงศ์ ประสมพงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาย ติชากร
ครูผู้ช่วย

นายปฏิพงษ์ แสงศิริ
ครูผู้ช่วย

นายปฏิพัทธิ์ แสงศิริ
ครูผู้ช่วย