ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ้งตะวัน โพธิสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวหทัยทิพย์ แซ่ลู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนิรมล วิชิตนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรติกร พูลพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสมฤทัย เกตุแฟง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศิริวรรณ จรนิเทศสกุลชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวขวัญเรือน โพธิ์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวยุพา วัดปลั่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2