ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ้งตะวัน โพธิสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวหทัยทิพย์ แซ่ลู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิรมล วิชิตนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรติกร พูลพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมฤทัย เกตุแฟง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2