ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ้งตะวัน โพธิสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสุพจน์ สุขขำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณฐกมณ คำมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ เสาธง
ครูผู้ช่วย

นางจารุวรรณ พรหมพงษ์
ครูผู้ช่วย