ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ้งตะวัน โ พธิสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสุพจน์ สุขขำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำเพชร มูลนาค

นาย นคร ยศสมบัติ

นางสาวนงนุช ลำจะเรา

นาย ธีรกร พราณป่า