ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภานุพงศ์ ประสมพงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์