กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรกร พรานป่า
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอมรรัตน์ เสาธง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนาพร จันชาวนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2