กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรติกร พูลพจน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายปฎิพัท แสงศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1