กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุ้งตะวัน โ พธิสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหทัยทิพย์ แซ่ลู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนก กระสงค์