ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวณฐกมณ คำมูล

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนงนุช บุญยอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ เสาธง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณา หาญวรรณา
ครูผู้ช่วย

นางจารุวรรณ พรหมพงษ์
ครูผู้ช่วย