ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวน้ำเพชร มูลนาค

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนงนุช บุญยอด
ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวเกวรินทร์ คำสุข

นางสาววารุรี ทองปลิว

นางสาวสุพรรณิกา นาคน้อย

นางสาวนงนุช ลำจะเรา

นางสาวกมลชนก กันเกิด

นางสาวกฤษณา หาญวรรณา

นางจารุวรรณ พรหมพงษ์