ปฐมวัย

นางนิรมล วิชิตนาค

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววนันญา ปะทาเส
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิมพ์พรรณ งามสุพรหม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวณัฐกานต์ นาคสุข
ครูผู้ช่วย