ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวณฐกมณ คำมูล

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนงนุช บุญยอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ เสาธง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณา หาญวรรณา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจารุวรรณ พรหมพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0