ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2558

ทางโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ได้จัด กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2559 Iณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี    ทั้งนี้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนดังต่อไปนี้

ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม

         

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,14:41   อ่าน 664 ครั้ง