พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม              
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและพัฒนา  สู่มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการเป็นระบบ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย โดยชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้

          1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          2.  ซื่อสัตย์สุจริต

          3.  มีวินัย

          4.  ใฝ่เรียนรู้

          5.  อยู่อย่างพอเพียง

          6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

          7.  รักความเป็นไทย

          8.  มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การเรียนดี     มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วม   สะอาด   เรียบร้อย    กตัญญู