วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

“โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรฐานชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

ปรัชญาโรงเรียน

การเรียนดี     กิจกรรมเด่น       เน้นวินัย       ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญโรงเรียน
การเรียนดี     มีคุณธรรม