ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 122 ถนนบูรกรรมโกวิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0-5672-1236 โทรสาร 0-5672-2955 E – mail : Sumrarnraj@hotmail.com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเขตบริการการศึกษาประกอบด้วยชุมชนที่ ๒ ชุมชนที่ 3 ชุมชนที่ 4 ชุมชนที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

      โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2502 ตั้งอยู่ชุมชนที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับการประเมินภายนอกรอบสอง เมื่อวันที่ 7- 8, 11 กุมภาพันธ์ 2551 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

     ปัจจุบัน โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา มีนายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นยุคแห่งการการพัฒนาก้าวกระโดดสู่โรงเรียนมาตรฐาน ด้วยมีปณิธานว่า สร้างนักเรียน เรียนอย่างมีความสุข นักเรียนดี มีครูยุคใหม่ เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐานของชาติ

         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา เน้นการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในการระดมทรัพยากรสู่บริบทแห่งการพัฒนาคุณภาพมีการกำหนดทิศทางของการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีบทบาทในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่นให้ความเชื่อมั่นสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี เห็นศักยภาพและความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ว่า โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรฐานชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม จึงเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลในอนาคต ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาสถานศึกษาที่สมบูรณ์แบบ

แผนผังบริเวณโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา