ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2556 ประจำเดือนมิถุนายน
๓๐ มิ.ย. ๕๖ โครงการอบรบวินัยกฎจราจร เพื่อให้นักเรียนทราบถึงกฎ ระเบียบทางจราจรเพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎจราจร
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖  ประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของโรงเรียน
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖ เดินรณรงค์โรคไข้เลือกออก เพื่อป้องกันและทำลายลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖ ตรวจสุขภาพครูประจำปี เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทรายสภาวะสุขภาพของตนเองและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ทันท่วงที

๑ มิ.ย. ๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๕๗  รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่  เพื่อให้นักเรียนและครูรู้จักวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
 ๓ - ๕ มิ.ย. ๕๖  วันสิ่งแวดล้อมโลก  เพื่อให้นักเรียนและครูตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

๑๓ มิ.ย. ๕๖  วันไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนตระหนัก  และระลึกถึงพระคุณของครู

๒๖ มิ.ย. ๕๖  วันสุนทรภู่ , วันต่อต้านยาเสพติด  เพื่อเชิดชูและความสามารถด้านกวีของสุนทรภู่ เพื่อปลุกจิตสำนึกในพิษภัยของยาเสพติด


โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายบริหารบุคลากรและฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2556 ประจำเดือนกรกฎาคม
๒ ก.ค. ๕๖ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๖)

๑ -๑๕ ก.ค. ๕๖ โครงการวัดทำแบบประเมินพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนของผู้เรียนระดับอนุบาล ประถมและมัธยม

๑๙ ก.ค.๕๖  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  บุคลากรครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 นำเทียนไปถวายวันช้างเผือก

๑๙ ก.ค. ๕๖ ๒๓ ก.ค. ๕๖ สัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดโรงเรียน

๒๙ ก.ค. ๕๖ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์
วันวันศุกร์ ที่  11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น กิจกรรมวันแม่
เวลา 12.30 - 12.30 น วันภาษาไทย และ วัน วิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนสำราญราษำร์วิทยา
ด้วยผ้าไทยสุภาพ