ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์
วันวันศุกร์ ที่  11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น กิจกรรมวันแม่
เวลา 12.30 - 12.30 น วันภาษาไทย และ วัน วิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนสำราญราษำร์วิทยา
ด้วยผ้าไทยสุภาพ
01 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2556 ประจำเดือนกรกฎาคม
๒ ก.ค. ๕๖ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๖)

๑ -๑๕ ก.ค. ๕๖ โครงการวัดทำแบบประเมินพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนของผู้เรียนระดับอนุบาล ประถมและมัธยม

๑๙ ก.ค.๕๖  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  บุคลากรครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 นำเทียนไปถวายวันช้างเผือก

๑๙ ก.ค. ๕๖ ๒๓ ก.ค. ๕๖ สัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดโรงเรียน

๒๙ ก.ค. ๕๖ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2556 ประจำเดือนมิถุนายน
๓๐ มิ.ย. ๕๖ โครงการอบรบวินัยกฎจราจร เพื่อให้นักเรียนทราบถึงกฎ ระเบียบทางจราจรเพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎจราจร
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖  ประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของโรงเรียน
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖ เดินรณรงค์โรคไข้เลือกออก เพื่อป้องกันและทำลายลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖ ตรวจสุขภาพครูประจำปี เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทรายสภาวะสุขภาพของตนเองและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ทันท่วงที

๑ มิ.ย. ๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๕๗  รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่  เพื่อให้นักเรียนและครูรู้จักวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
 ๓ - ๕ มิ.ย. ๕๖  วันสิ่งแวดล้อมโลก  เพื่อให้นักเรียนและครูตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

๑๓ มิ.ย. ๕๖  วันไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนตระหนัก  และระลึกถึงพระคุณของครู

๒๖ มิ.ย. ๕๖  วันสุนทรภู่ , วันต่อต้านยาเสพติด  เพื่อเชิดชูและความสามารถด้านกวีของสุนทรภู่ เพื่อปลุกจิตสำนึกในพิษภัยของยาเสพติด


โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายบริหารบุคลากรและฝ่ายวิชาการ