ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 122 ถนนบูรกรรมโกวิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0-5672-1236 โทรสาร 0-5672-2955 E – mail : Sumrarnraj@hotmail.com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเขตบริการการศึกษาประกอบด้วยชุมชนที่ ๒ ชุมชนที่ ชุมชนที่ 4 ชุมชนที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์